پاور یونیت آسانسورهای هیدرولیک

پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک

پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک 1-حرکت فوقالعاده نرم و روان 2-کاهش برق مصرفی 3-قابلیت نصب در همه فضاهای هندسی ومناسب برای صندلی چرخدار 4-ایمن و مدرن