الکتروموتور غرق روغن SB ایتالیا

الکتروموتور مستغرق SB ایتالیا

الکتروموتور مستغرق یا غرق روغن SB ایتالیا مشخصات:3000rpm/در سه نوع شافت 14.19.32